Denne uken foretok vi skjøtsel av kullgroper og jernvinneanlegg ved kulturstien rundt Haglebuvannet. Sølvi Helen Fossøy fra avdelingen for kulturarv i Viken fylkeskommune kom med måleutstyr og nye skilt. Det ble ryddet og fjerne kvist og småtrær. Nå er det mulig å se hvor minnene ligger.
Jernvinneanleggene ligger spredt på høyderygger og langs bekkedragene på østsiden av Haglebuvatnet. Innenfor et relativt begrenset område er det registrert 28 jernvinneanlegg og omkring 200 kullgroper.
Arkeologiske undersøkelser har vist at det ble drevet jernutvinning her fra begynnelsen av 700-tallet til 1400-tall. Både en eldre og en yngre ovnstype har vært i bruk.
På flere av jernvinneplassene har det stått et hus eller skjul over ovnen, i noen tilfeller har huset hatt to rom. Mange av jernvinneanleggene er godt bevart og lett tilgjengelige, til tross for tidlig utbygging av hyttefelt i området.

«Kulturminnene er fredet i medhold av lov om kulturminner. Alle kulturminner eldre enn 1537 er automatisk fredet. Inngrep, ødeleggelse eller annen skjemming av kulturminnene medfører straffeansvar.«